Kyoto International Exhibition Hall “Miyako Messe” 9-1, Okazaki Seishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8343, Japan